1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten waarbij MINIMAL•U (“MINIMAL•U” tevens aangeduid met “wij” of “ons”) zich jegens de natuurlijke of rechtspersoon voor wie de opdracht wordt verricht (“Opdrachtgever” tevens aangeduid met “jou” of “jij”) verbindt werkzaamheden te verrichten.

 

1.2 In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van opdracht kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

1.3 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen jou en de bij ons werkzame personen en de door ons ingeschakelde derden.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 De opdracht komt tot stand op het moment dat de door jou en ons ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de opdracht is vastgelegd, door ons retour is ontvangen, behoudens het hierna in het volgende lid bepaalde.

2.2 Indien de door jou ondertekende opdracht door ons (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat wij op jouw verzoek met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

3. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan onze zijde.
 

3.2 Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd en nemen daarbij de door jou kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.
 

3.3 Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan jou in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien jij hiervoor toestemming hebt verleend of deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de opdracht van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

4. VERGOEDINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij bij het aanvaarden van een opdracht een vaste opdrachtsom is overeengekomen, zal het door ons in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal voor jou gewerkte uren, vermenigvuldigd met onze gebruikelijke uurtarieven.


4.2 Ons honorarium is exclusief onze onkosten waaronder reiskosten en verzendkosten, en declaraties van door ons ingeschakelde derden.
4.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd en die door ons aan jou zullen worden doorbelast.


4.4 Van het overeengekomen honorarium kunnen wij direct na totstandkoming van de overeenkomst de helft aan jou in rekening brengen en het resterende bedrag na uitvoering daarvan. Het staat ons vrij een vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.


4.5 Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten jouw betalingsverplichting niet op.


4.6 Indien wij bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij jou, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.


4.7 Na het verstrijken van de in artikel 4.5 genoemde termijn ben jij in verzuim en zijn al onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag dat het uitstaande bedrag is voldaan, ben je de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog uitstaande bedrag.


4.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door jou van jouw (betalings)verplichtingen zijn voor jouw rekening.


4.9 Indien jouw financiële positie en/of jouw betalingsgedrag naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van jou te verlangen, dat jij onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien jij nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen jij aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd bent, direct opeisbaar.
 

4.10 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijke verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan ons.


4.11 Indien jij niet tot betaling overgaat binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum is het jou niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan jou verleende (gebruikers-) rechten te vervallen. Mocht blijken dat de materialen alsnog worden gebruikt, dan ben je automatisch en zonder dat deze kan worden gematigd een boete verschuldigd van €250,- excl. BTW voor elke vertoning en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd ons recht om in plaats van de boete de werkelijk geleden schade te verhalen.

5. LEVERINGSTERMIJNEN

Als jij een vooruitbetaling verschuldigd bent of voor de uitvoering benodigde
informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn
waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de
betaling geheel door ons is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen
geheel aan ons ter beschikking is/zijn gesteld.
5.2 De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te
beschouwen als fatale termijnen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
5.3 De opdracht kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - niet door jou
wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de opdracht ook niet of
niet geheel uitvoeren binnen een aan ons na afloop van de overeengekomen
leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
5.4 In geval van overschrijding van een leveringstermijn zijn wij generlei vorm van
(schade)vergoeding aan jou verschuldigd.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden
afkomstig zijn en zult al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een
tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door ons mogelijk te maken, zulks
in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren
van de nodige gegevens en materialen.
6.2 De toetsing van het door ons ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving en
het gebruik van dit materiaal is voor rekening en risico van jou.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN & GEBRUIKSRECHTEN

Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot
producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of
hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien
waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben
of geldend kunnen maken.
7.2 Het is jou uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, merken en logo’s
en andere geestesproducten van ons, een en ander de ruimste zin des woords, al
dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts
toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Jij hebt het recht de
schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor jouw eigen intern gebruik, voor
zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging
van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Jij mag het door ons geleverde en door jou geselecteerde materiaal uitsluitend
gebruiken zoals schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit
artikel bedoeld niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijg jij slechts het
recht om van het door ons geleverde en het door jou geselecteerde materiaal in
ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het
medium en het land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt. Ten aanzien
van websites geldt dat deze slechts zullen worden gebruikt op het domein zoals
overeengekomen en indien niets is overeengekomen slechts op het domein waarop
deze website het eerst is gebruikt. Voorts geldt voor websites niet de beperking van
eenmalig gebruik. Jij zult geen werk openbaren zonder daarbij ons als maker te
vermelden dan wel bij gebreke van vermelding een beroep doen op artikel 8
Auteurswet. Eventuele uitbreiding van de gebruikersrechten naar een groter gebied,
een langere termijn of een ander soort gebruik, kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.
7.4 Indien wij toestemming verlenen om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is
het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na onze schriftelijk goedkeuring van de
uiteindelijke wijziging.
7.5 Tenzij anders overeengekomen, is het jou niet toegestaan om (rechten op) de door
ons geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te
geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
7.6 Het staat ons vrij om het door ons vervaardigde werk te signeren. Wij en derden van
wie wij materialen hebben geleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in
geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze
materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.
7.7 Indien jij dan wel derden ten behoeve van wie wij het materiaal hebben geleverd het
door ons geleverde materiaal gebruikt op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming
is verleend, ben jij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van tenminste driemaal de
door ons gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik,
zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade waaronder
begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.8 Indien wij ideeën hebben aangedragen met betrekking tot een door ons te vervullen
opdracht zal jij geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende
opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door ons wordt uitgevoerd.
7.9 Indien jij in strijd handelt met jouw contractuele verplichtingen, zijn wij gerechtigd het
verleende gebruikersrecht op het werk tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

8. KLACHTEN

Klachten omtrent de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op
straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de
factuurdatum dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek,
de fout of de tekortkoming, indien jij aantoont dat jij het gebrek, de fout of de
tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden
gemaakt.

6

© 1 januari 2020 Cooler Media B.V. | Stationsweg 1-A | 4811AX te Breda

8.2 Met betrekking tot de facturen wordt de betalingsverplichting ten gevolge van een
dergelijke klacht niet opgeschort. Jij bent in geen geval gerechtigd op grond van een
klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te
weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking
heeft.
8.3 Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heb je de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of
opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het
reeds door jou betaalde honorarium.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien een fout
wordt gemaakt doordat je aan ons onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt,
zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Onze totale
aansprakelijkheid jegens u voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door ons
zouden zijn vermeden, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot
maximaal het bedrag van het honorarium dat jij hebt betaald in de dertig (30) dagen
voorafgaand aan het moment dat de fout met betrekking tot een specifieke opdracht
is gemaakt met een maximaal limiet van €5.000,-. Onze beperking van
aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid.
9.2 Wordt de opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de
beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de opdracht voor alle betrokken
(rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen
zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding
onderling te verdelen.
9.3 Jij vrijwaart ons van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is
doordat jij aan ons onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, tenzij jij aantoont
dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat jou is toe
te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid.
9.4 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens ons. Jij
zult jouw eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons
en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of
door ons ingeschakelde hulppersonen.
9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte, bedrijfs- of stagnatieschade en/of
winstderving.
9.6 Wij zullen slechts aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de diensten die door ons
of door ons ingeschakelde derden worden geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de diensten die worden geleverd door jou ingeschakelde en/of gerefereerde
partners.

10. OPSCHORTEN EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OPDRACHT

Indien je besluit de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, dan dien je dit
schriftelijk te doen en blijf je gehouden mee te werken aan de uitvoering van de
overeenkomst tot het moment dat wij je verzoek om opschorting hebben aanvaard. Je
blijft in een dergelijk geval te allen tijde gehouden de volledige opdrachtsom te
voldoen. Indien de opgeschorte werkzaamheden niet binnen 12 maanden na
dagtekening van de offerte alsnog zijn afgerond, dan wordt de opdracht geacht
eenzijdig te zijn beëindigd door jou. Mocht van het volledige bedrag van de
opdrachtsom alsnog een deel onbetaald zijn gebleven dan ben je deze zonder verder
ingebrekestelling onmiddellijk verschuldigd volgend op de dag dat de 12-maands
termijn is verstreken zonder dat wij gehouden zijn de overeenkomst alsnog geheel of
gedeeltelijk uit te voeren. Indien door jou verzocht wordt om na 12 maanden alsnog
werkzaamheden uit te voeren, dan zullen wij op dat moment een nieuwe offerte
afgeven en niet eerder beginnen met de werkzaamheden dan nadat de nieuwe
offerte is aanvaard. Uiteraard zullen wij bij het afgeven van een nieuwe offerte alsdan
rekening houden met de reeds eerder verrichte werkzaamheden.
10.2 Partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van
een redelijke opzegtermijn. Indien de opdracht eindigt voordat die is voltooid, ben jij
het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van jou zijn
verricht.
10.3 Partijen kunnen de opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance
van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt
verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
10.4 Indien jij tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding
van kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige
beëindiging van de opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder
aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag
liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn
overgegaan, heb jij het recht op onze medewerking bij overdracht van
werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging
ten grondslag liggen die aan jou zijn toe te rekenen.

11. INTERNETGEBRUIK

Partijen kunnen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren.
Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals –
maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en
virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn
voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het
gebruik van elektronische mail. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van
elektronische communicatie – ongeacht de vorm daarvan – maken in onze contacten
met derden. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag
worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In
het geval van twijfel tussen partijen over de inhoud van ontvangen elektronische mail,
is de inhoud van de door de verzender verzonden elektronische mail bepalend.

12. VERVALTERMIJN EN AFSTAND VAN RECHT

Voor zover in de opdracht niet anders is bepaald, vervallen jouw vorderingsrechten
en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens ons in ieder geval na het
verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor wij aansprakelijk worden
gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf
jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
12.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en
bevoegdheden onder deze opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht
van enige bepaling of voorwaarde in de opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

13. CONVERSIE EN NAWERKING

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de opdracht geen beroep kan
worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en
strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat
daarop wel een beroep kan worden gedaan.
13.2 De bepalingen van deze opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de
bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze opdracht van kracht blijven, zullen
nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE